Ishrana zalučene prasadi

Zalučenje je najkritičnija faza u tovu svinja jer zahtijeva veliku pažnju i stručnost. U ovoj fazi potrebno je dobro poznavati zahtijeve prasadi u ishrani. Radi se o periodu životnog ciklusa prasadi od zalučenja (najčešće 28 dana nakon prašenja) pa do 15 kg telesne mase. U navedenom periodu je od izuzetne važnosti korištenje starter smješe odličnog kvaliteta.

Zalučenje je za prasad veoma veliki stres, koji se javlja usljed nedostatka mlijeka krmače i prelaska u potpunosti na čvrsto hranivo u odgajalištu. Odlučenim prasadima treba omogućiti da se što lakše adaptiraju na nove uslove smještaja. Boksovi moraju biti dobro mehanički očišćeni i dezinfikovani, suvi, čisti i ispražnjeni najmanje 7-10 dana prije novog useljavanja, sa temperaturom od 26 do 28˚ C. Dostupnost sviježe vode je od izuzetne važnosti. U boksove ne treba stavljati više od 10-15 jedinki, a po svakom prasetu treba obezbjediti 0,3-0,4 m2 prostora. Ukoliko je prostor isuviše veliki, prasad će imati višak fizičkog prostora u boksu i samim tim nepotrebno trošiti energiju. Trošenjem iste u trčanju/hodanju po boksu za rezultat će imati veću količinu utrošene hrane za kilogram prirasta (višu konverziju hrane).

U slučaju kada su prasad dobro pripremljena u prasilištu, naviknuta na čvrsta hraniva (predstarter smješu), sa postignutom masom od 7 – 8 kg i više, dobrog zdravstvenog stanja, takve jedinke će lakše preći na starter smješu u tovilištu i postići željene priraste. Prasad koja imaju veću tjelesnu masu pri zalučenju će imati i veću krajnju masu u tovilištu, zbog bolje ulazne mase. Pri tome, važno je naglasiti kako bi bilo najbolje koristiti predstarter i starter smješu od istog proizvođača hrane (preporuka: Farmofit Predstarter i Starter za prasad) zbog istih sirovina koje se ugrađuju u smješu, pri čemu nema velikih razlika u nutritivnim vrijednostima smješa.

U obe smješe je neophodno ugrađivati lako svarljive proteine (sojin izolat, krompirov protein i mliječne zamjenice), sintetičke aminokiseline, probiotike, zakiseljivače, korigense okusa i mirisa, adsorbente, inaktivatore mikotoksina i vitaminsko-mineralni kompleks. Ukoliko gore navedene sirovine ne ulaze u sastav starter smješa, doći će do raznih metaboličkih poremećaja, koji imaju za rezultat loš dnevni prirast, a samim tim i loše proizvodne rezultate u tovu prasadi.

Neposredno po zalučenju, prasad treba hraniti ograničenim količinama hrane, pri čemu istu treba davati što češće u manjim količinama. Davanje hrane po volji često dovodi do proliva i edemske bolesti, koja je direktno vezana za konzumiranje velikih količine hrane. U situaciji kada enzimatski kompleks prasadi još uvijek nije dovoljno razvijen, velike količine hrane se ne mogu svariti u digestivnom sistemu pri čemu dolazi do velikog umnožavanja E. Colli, koja produkuje svoje toksine putem krvi što često za rezultat ima značajna uginuća i to najbolje prasadi u leglu. Sa druge strane, pretjerana i dugotrajna restrikcija hrane nije preporučljiva, jer kasnije u kompenzacionoj fazi nije moguće nadoknaditi izgubljeni prirast. Potrebno je obezbijediti intenzivan porast prasadi u kratkom vremenskom roku uz dobru konverziju hrane. Pri tome, odnos proteina, energije i aminokiselina, kao i mikroelemenata i vitamina u starter smješi mora biti savršeno izbalansiran. Samo uz smješu takvog kvaliteta prasad će biti u prilici da na početku tova ostvare dnevni prirast od 250 do 300 g, te 350 do 400 g pri kraju prve faze tova, uz utrošak 2 kg hrane za jedan kilogram prirasta.

Iz prethodno navedenih preporuka evidentno je da stočna hrana dobrog kvaliteta, u ovom slučaju starter smješa, pored mikroklimata, predstavlja jedan od najbitnijih faktora koji će omogućiti smanjenje stresa poslije zalučivanja, kao i lagan prelaz sa ishrane mlijekom na ishranu koncentrovanim smješama. U konačnom, kvalitetna starter smješa za ishranu zalučene prasadi će omogućiti dobar dnevni prirast, kao i povoljan zdravstveni status jedinki u tovu.

dr Lazar Makivić
Rukovodilac nutricionizma u FSH Farmofit

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like