Uzgoj pilića

Intenzivni tov pilića traje od 40-42 dana starosti, dok ekstenzivni tov kod pilića koji se uzgajaju za sopstvene potrebe traje od 50-60 dana, a nekada i duže. Pilići se nabavljaju krajem februara, u martu ili aprilu, kada temperature više nisu tako niske i opasne za male piliće.

U prvih 12-15 dana starosti, pilići nisu u stanju regulisati vlastitu tjelesnu temperaturu, nemaju razvijen sistem termoregulacije, tako da im moramo obezbijediti temperaturu u objektu za njihove potrebe putem grejnih tijela (infracrvene sijalice, kaloriferi i dr.). Pri tome, treba voditi računa da temperatura u objektu gdje se drže pilići ne bude previsoka, jer ista može djelovati na piliće negativno kao i preniska temperatura u objektu. Kod preniske temperature pilići se okupljaju na hrpu i ne dolaze na pojidbeni i hranidbeni sistem, dok kod previsoke temperature pilići spavaju i bježe prema rubovima zida, pri čemu takođe ne dolaze na hranidbeni i pojidbeni sistem. U oba slučaja će biti loša konzumacija hrane, što će za posljedicu imati lošije proizvodne rezultate.

Optimalna temperatura pri useljenju-prijemu pilića je 34֯ C. Ista se spušta za oko 0,5˚ C dnevno, tako da svake sedmice spuštamo temperaturu o objektu za oko 3 ֯C. Kao prostirka se može koristiti papir i strugotina od drveta (talašika). Kod strugotine treba voditi računa da ne bude mokra jer je tada pogodna podloga za razvijanje patogenih bakterija koje nepovoljno djeluju po organizam životinje. Objekat za piliće (gajba, kartonska kutija, kavez ili sl.) ne smiju biti potpuno pokriveni, jer u tom slučaju pilići ostaju bez kiseonika, te udišu amonijak i ugljendioksid koji loše utiču na zdravlje životinje, a samim tim i na proizvodne rezultate. Takođe, mora se voditi računa o tome da hranidbeni i pojidbeni prostor budu podignuti u visinu kičme pileta kako ne bi došlo do kontaminacije hrane i da pilići ne konzumiraju hranu i vodu ležeći, pri čemu dolazi do oštećenja „bjelog mesa“. U oba slučaja imamo negativne efekte.

Kod ishrane pilića treba voditi računa da se obezbijedi koncentrovano hranivo koje će podmiriti sve potrebe jedinke u određenoj fazi rasta (proteini, energija, aminokiseline, mikro-makro elementi i vitamini). Pilići su u svim fazama porasta osjetljivi na promjenu hrane, tako da treba postepeno prelaziti sa hrane na hranu. Koncentrovana hrana se proizvodi u dva oblika – peletiranom i praškastom obliku. Prednosti peletirane hrane su u tome što je manji rastur, bolja konzumacija i hrana je termički obrađena. Kod ishrane pilića koriste se tri vrste hrane: starter, grover i finišer smješa. Starter smješa se koristi od 0-21 dan, grover smješa od 22-35 dana i finišer smješa najmanje 7 dana prije klanja, zbog upotrebe kokcidiostatika u grover smješi.

Dr Lazar Makivić

Rukovodilac nutricionizma u FSH Farmofit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like