Kontrola kvaliteta u fabrikama stočne hrane

Kontrola kvaliteta u fabrikama stočne hrane

Sigurnost hrane za životinje neophodna je za njihovo zdravlje i proizvodnost.

Posljednjih godina je povećano zanimanje za sigurnost stočne hrane, koja je važan preduslov ne samo zdravlja i produktivnosti životinja, već neposredno ima i značajan uticaj na zdravlje ljudi i zbog toga se nastoje uspostaviti sistemi kontrole i osiguranja kvaliteta hrane za životinje kao početka lanca ishrane.

Sistem analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka tačaka (eng. Hazard Analysis and Critical Control Points, HACCP) bi trebalo sprovoditi u čitavom procesu proizvodnje hrane i hrane za životinje, pa tako i u fabrikama stočne hrane.

HACCP podrazumijeva analizu sistema upravljanja neke djelatnosti i identifikaciju potencijalnih negativnih faktora na taj sistem. U području proizvodnje hrane za životinje negativni faktori mogu biti hemijski, fizički i mikrobiološki. Ovakav sistem analize zapravo je sistem samokontrole koji omogućava subjektu u poslovanju s hranom da dokumentovano dokaže zadovoljavanje pojedinih zahtjeva o sigurnosti hrane za životinje.

Cijeli sistem usmjeren je ka postizanju sigurne hrane za životinje te time neposredno i sigurne hrane za ljude. Smisao navedenog sistema analize, dakle, nije samo udovoljavanje zakonskim propisima i poštivanje propisanih naredbi, već takav pristup na indirektan način prisiljava pojedine djelatnosti na analizu svojih proizvodnih procesa i uočavanje onih kritičnih tačaka koje mogu ugroziti njihovu proizvodnju. Uopšteno gledano, radi se o sistemu kvaliteta u cilju poboljšanja kvaliteta rada i produktivnosti (FAO, 2010.).

U cilju sprečavanja ulaska patogenih mikroorganizama u hranu potrebno je osigurati odgovarajuće ekološke uslove u fabrici i njenoj okolini. To se postiže kontrolom abiotičkih (vlaga, vazduh, klima i oprema) i biotičkih (životinje poput glodara, ptica i insekata, prisutnost mikroorganizama, druge hrane i osoblje u fabrici) faktora.

Dobro je poznato kako je jedan od načina prenosa zaraznih bolesti u hranu za životinje upravo putem glodara, ptica i insekata. Sprečavanje širenja bolesti iz tih izvora postiže se konstrukcijom i održavanjem objekata i zemljišta fabrike i njene okoline.

Sljedeći potencijalni izvor onečišćenja hrane za životinje predstavlja čovjek, odnosno radnici koji rade u proizvodnji. Stoga je neophodno osigurati higijenske uslove pri radu u fabrici te edukovati osoblje o radu u higijenskim uslovima u skladu s pravilima dobre proizvođačke prakse, a osoblje mora biti obrazovano i o metodi uzorkovanja.

Kao što je već navedeno, HACCP je naučni preventivni sistem kontrole procesa koji identifikuje i definiše potencijalne opasnosti (biološke, hemijske ili fizičke) koje se mogu pojaviti pri proizvodnji i rukovanju hranom, te naglašava i određuje preventivne mjere potrebne za osiguravanje kvaliteta i sigurnosti hrane. Osnova sistema HACCP su takozvani „uslovni programi“, koji predstavljaju univerzalne korake ili postupke koji kontrolišu proizvodne uslove, kao i uslove okoline potrebne za proizvodnju sigurne i ispravne hrane.

Pri proizvodnji hrane za životinje može doći do onečišćenja različitim mikroorganizmima i hemijskim materijima, što može ugroziti zdravlje i proizvodnost životinja, a indirektno i zdravlje ljudi. Zbog svega navedenog, redovno treba pratiti kvalitet hrane za životinje, jer se na taj način kontroliše i kvalitet hrane za ljude.

Uspostavljanjem sistema samokontrole u proizvodnji hrane za životinje na načelima HACCP-a predstavlja velik izazov za proizvođača. Ipak, kroz primjenu takav sistem otvara brojne prednosti, jer poboljšava sigurnost hrane i hrane za životinje i sprečava nastanak neželjenih opasnosti u hrani i hrani za životinje. S obzirom na to da se temelji na analizi specifične postojeće situacije u fabrici, na kraju ostvaruje bolje proizvodne rezultate, a ujedno poboljšava i status proizvođača na tržištu.

Kvalitet proizvoda se po načelima HACCP-a prati i u Fabrici stočne hrane „Farmofit“, što je jedan od razloga zašto su proizvodi koji izlaze iz njenih pogona među najprepoznatljivijim te vrste u regionu.

Piše: Jelena Vučenović

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like