Ishrana zasušenih krava

Suhostaj ili servis period je priprema krave za telenje i uvod u narednu laktaciju i to je možda i najvažnija faza u mliječnom govedarstvu, jer od iste zavisi proizvodnja mlijeka u narednoj laktaciji. Servis period obično traje od 45-60 dana. Kraći suhostaj od 45 danaje kratak za regeneraciju mliječne žlijezde i za posljedicu u narednoj laktaciji ćemo imati manju produkciju mlijeka, a samim tim i ekonomske gubitke. Sa druge strane, duži servis period od 60 dana je neekonomičan, skraćuje laktacioni period, a ne utiče na povećanje mliječnosti u narednoj laktaciji. Na većim sistemima, kao i na manjim gazdinstvima poželjno je da se zasušene krave odvajaju od krava koje su u laktaciji jer im nije isti režim ishrane.

S obzirom na potrebe krava tokom perioda zasušenosti, ovaj period djelimo u dvije faze:

Prvi dio suhostaja:

To je period prvih 4-5 sedmica zasušenosti, u kojem je krave neophodno hraniti samo kabastim hranivom, pri čemu nije potrebno davati koncentrovano hranivo. Količina hrane zavisi od tjelesne mase zasušenog grla i kondicije, ali okvirno u ovoj fazi kravama treba davati oko 10 kg sijena, do 15 kg silaže dobrog kvaliteta i 80-100 g vitaminsko mineralnog dodatka koji je namjenjen za zasušene krave. Zasušene krave treba da konzumiraju oko 2% hrane izraženoj u suvoj materiji u odnosu na tjelesnu masu, dok krave u laktaciji trebaju konzumirati minimalno 3% suve materije u odnosu na tjelesnu masu.

Primjer obroka:

Hranivo Količina hrane (kg) Suva materija (%) Količina u suvoj materiji (%)
Sjeno 10 90 9.00
Silaža 15 30 4.50
Ukupno 13.50

Napomena: suva materija 2% u odnosu na tjelesnu masu grla

Iz gore navedenog primjera se vidi da je ukupna količina suve materije 13.5 kg, što odgovara potrebama grla 675 kg tjelesne mase.

Najčešće greške u prvom periodu zasušenja se prave zbog toga što se kravama daju velike količine hrane, najčešće se silaža daje i do 35-40 kg, što dovodi grla u „tovnu kondiciju“, pri čemu nastaju razni metbolički poremećaji početkom naredne laktacije.

Drugi dio suhostaja:

Završni period, 3 sedmice pred teljenje.

Obrok zasušenih krava mora biti prilagođen: masi grla, fazi razvoja ploda i trenutnoj kondiciji steone krave. U ovoj fazi laktacije suva materija treba da iznosi oko 1,8% u odnosu na tjelesnu masu grla. Kravama treba davati sijeno i silažu dobrog kvaliteta. U ovoj fazi zasušenja koristi se koncentrovano hranivo za zasušene krave sa 14-15% sirovih proteina u količini od 2-3 kg dnevno. Nekoliko dana pred teljenje kravama ne davati stočnu kredu da bi isprovocirale kalcijum iz kostiju i na taj način izbjegli nastanak puerperalne pareze ili postporođajnog pada na noge. U ovoj fazi krava treba da konzumira sve vrste hraniva koje će koristiti nakon telenja radi pripreme mikroorganizama u složenom želudcu.

Primjer obroka:

Hranivo Količina hrane (kg) Suva materija (%) Količina u suvoj materiji (%)
Sjeno 7 90 6.30
Silaža 10 30 3.00
Koncentrat 3 87 2.60
Ukupno 11.90

Napomena: suva materija 1.8% u odnosu na tjelesnu masu grla

Iz gore navedenog primjera se vidi da je ukupna količina suve materije 13.5 kg, što odgovara potrebama grla 660 kg tjelesne mase.

dr Lazar Makivić

Rukovodilac nutricionizma u FSH Farmofit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like